close / fermer

Algemene verkoopvoorwaarden

1. De tekst van deze voorwaarden maakt integraal deel uit van de bestelbon. Tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding wordt de koper geacht er kennis van te hebben genomen en alle bedingen ervan te hebben aanvaard.
2. Behoudens andersluidende overeenkomst kunnen onze prijzen variëren in functie van de stijging van onze aankoopprijzen, de lonen, de sociale of fiscale lasten en andere gebeurtenissen die objectief kunnen worden beoordeeld.
3. De verkoper wordt bevrijd van de leveringsplicht in geval van overmacht.
4. De leveringstermijnen kunnen afwijken met enkele dagen, wat in geen geval aanleiding kan geven tot een schadevergoeding van onze kant.
5. De levering gebeurt vanuit onze magazijnen, waar de goederen ontvangen worden.
6. Onze producten zijn gewaarborgd tegen alle fabricagefouten gedurende een voor elk product afzonderlijk bepaalde periode. De koper zal eventuele gebreken op korte termijn moeten inroepen.
7. De facturen zijn contant betaalbaar. Cheques worden niet aanvaard.
8. In geval van laattijdige betaling van een factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:
- een verhoging van de verschuldigde som van 15% zonder dat deze vergoeding lager kan zijn dan 25 EUR;
- een intrest van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand verschuldigd is.
9. In geval van betwistingen met betrekking tot deze overeenkomst of de uitvoering ervan zijn uitsluitend de rechtbanken van Luik bevoegd.
10. In geval van geschil is uitsluitend het Belgische recht bevoegd.
________________________________________
Charter voor persoonsgegevens
Algemene informatie
De onderstaande tekst beschrijft de manier waarop Edi.pro uw persoonsgegevens gebruikt en verzamelt. Het geeft informatie over de maatregelen die zijn genomen om de bescherming ervan te verzekeren in het kader van het gebruik van de Website, in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Referentie 2016/679 – algemene verordening gegevensbescherming).
Edi.pro beschermt de persoonlijke levenssfeer van haar internetgebruikers met inachtneming van de geldende toepasselijke reglementering. Zo heeft Edi.pro, als verantwoordelijke voor de verwerking, de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens gemeld aan de Privacycommissie in België (hierna de “GBA”).
Edi.pro kan uw persoonsgegevens verzamelen, met name via:
het contactformulier,
bij een abonnement op de elektronische nieuwsbrief aangeboden door Edi.pro,
bij de creatie van uw “Account” op de website van Edi.pro,
bij uw gebruik van onze rechtstreekse telefonische verbinding met de commerciële dienst van Edi.pro.
De “persoonsgegevens” verwijzen naar de informatie over u als natuurlijke persoon, en die u vrijwillig verstrekt door het invullen van een formulier op de website van Edi.pro, of die Edi.pro in het kader van uw navigatie verzamelt en die, ongeacht de aard ervan, toelaat u al dan niet rechtstreeks te identificeren. Persoonsgegevens omvatten gegevens op naam (zoals uw namen, contactgegevens) en elektronische identificatiegegevens die beschikbaar zijn op of vanaf uw computer (zoals “cookies”, “IP-adressen” of voorkeuren van uw browser). Uw elektronische identificatiegegevens maken het mogelijk om uw verbindingsterminal te identificeren, of de pagina’s die tijdens uw bezoek werden geraadpleegd op de website van Edi.pro, en zijn doorgaans op zich onvoldoende om u op naam te identificeren.
Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking en de Beoogde doelen van de verwerking
De persoonsgegevens die op deze website van Edi.pro worden verzameld, kunnen worden gebruikt door Edi.pro (hierna Edi.pro genoemd), naamloze vennootschap, met ondernemingsnummer BE 0464.083.632 die haar zetel heeft te Esplanade de l’Europe 2, bte 5, 4020 Liège – Belgique, als verantwoordelijke voor de verwerking om:
- de relatie met zijn klanten en prospecten te beheren via het contactformulier
- haar diensten aan te bieden, zoals:
het abonnement op de nieuwsbrief van Edi.pro
het aanmaken van een persoonlijke ruimte “Uw account” die de persoonsgegevens bevat die de gebruiker kan wijzigen.
Dankzij enkele van de verzamelde persoonsgegevens kunnen wij u informatieve nieuwsbrieven en commerciële verzoeken per e-mail sturen. We zullen eerst uw toestemming vragen via het formulier op de website van Edi.pro, doordat u “Ja” aanvinkt als antwoord op de vraag “Ik wil informatie ontvangen van Edi.pro over actualiteit, nieuwigheden, evenementen alsook gepersonaliseerde aanbiedingen, op het e-mailadres dat ik heb opgegeven”.
De informatie die Edi.pro nodig heeft om de hierboven beschreven opdrachten uit te voeren, wordt aangegeven met een sterretje op de verschillende pagina’s van de website van Edi.pro. De overige informatie is facultatief en stelt ons in staat u beter te leren kennen en onze communicatie en dienstverlening naar u toe te verbeteren. De door Edi.pro verzamelde informatie is uw naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Rechten die de bezoeker heeft om zijn gegevens te controleren (recht op toegang, correctie, verzet)
Gebruikers die hun persoonsgegevens hebben verstrekt via de website van Edi.pro beschikken over een recht op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben en die onjuist zijn (door een brief te sturen met een kopie van een identiteitsbewijs met een handtekening) aan onze Commerciële Dienst:
- per brief: door te schrijven aan Esplanade de l'Europe 2, bus 5 te 4020 Luik – België
- per e-mail: door een e-mail te sturen naar contact@edipro.info
Gebruikers hebben ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens om legitieme redenen, alsook om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden, door contact op te nemen met de hierboven vermelde dienst.
De website van Edi.pro biedt internetgebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op een nieuwsbrief, met informatie over de producten van Edi.pro, actualiteit, evenementen enz.
Edi.pro stelt internetgebruikers die geen nieuwsbrief meer willen ontvangen voor om zich uit te schrijven:
- ofwel door gewoon te klikken op de uitschrijvingslink onderaan elke nieuwsbrief.
 - ofwel door het contactformulier in te vullen met vermelding van uw vraag, alsook het uit te schrijven e-mailadres.
Om aan deze vraag te kunnen voldoen, moet u ons de nodige gegevens voor identificatie bezorgen: naam, voornaam, e-mail en eventueel uw postadres.
Delen en verspreiden van persoonlijke gegevens
Edi.pro en de dienstverleners van Edi.pro zijn de enige ontvangers van de verzamelde gegevens. Binnen Edi.pro kunnen uw persoonsgegevens meegedeeld worden aan de departementen belast met het beheer van de klantenrelaties van Edi.pro. Externe dienstverleners aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven zijn met name onze dienstverleners die instaan voor het beheer van de website.
Edi.pro geeft uw persoonsgegevens slechts door aan een derde wanneer:
- u ons uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie;
- Edi.pro deze informatie moet delen met haar dienstverleners en met name haar technische dienstverleners om u de door u gevraagde dienst te verlenen (bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief);
- Edi.pro het verzoek ontvangt van een gerechtelijke overheid of van elke administratieve overheid die krachtens de wet gemachtigd is om deze informatie te verkrijgen, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer u een naaste een product of dienst van Edi.pro wilt laten ontdekken, erkent u uitdrukkelijk dat u de toestemming hebt gekregen van de bestemmeling van de e-mail.
Bewaring van de gegevens
Edi.pro zou uw persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar na het laatste contact moeten bewaren.
Veiligheidsmaatregelen
Edi.pro doet haar best om uw persoonsgegevens te beschermen tegen schade, verlies, verduistering, indringing, onthullingen, wijzigingen of vernielingen.
De informaticasystemen van Edi.pro zijn het voorwerp van een state of the art fysieke en softwarematige bescherming. Procedures voor de fysieke en elektronische back-up van op de website verzamelde gegevens worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
De werknemers van Edi.pro die uit hoofde van hun functie toegang zouden hebben tot uw persoonsgegevens, verbinden zich tot de grootste vertrouwelijkheid in dit opzicht.
Edi.pro beheerst echter niet de risico’s verbonden aan de werking van het internet en vestigt uw aandacht op het bestaan van eventuele risico’s in termen van punctueel verlies van gegevens of aantasting van de vertrouwelijkheid van de gegevens die via dit netwerk worden doorgegeven. De informatie die op de website wordt voorgesteld, kan worden onderbroken in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten de wil om van Edi.pro, of van feiten die niet onder de verantwoordelijkheid van Edi.pro vallen.
Informatie over de cookies en de voorkeuren van de browser
Allereerst wijzen we erop dat een cookie (ook “verbindingsverklikker” of “webbaken” genoemd) een bestand is dat door een internetserver op uw harde schijf wordt geschreven voor een bepaalde tijdelijke periode, om uw navigatie te vergemakkelijken en de kwaliteit van de website van Edi.pro te verbeteren. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de zogenaamde "navigatiecookies" en de "analytische cookies".
Navigatiecookies stellen Edi.pro in staat om informatie te bewaren, zoals uw e-mailadres, uw account-ID en de zoektermen die u in de zoekmachine hebt gebruikt, om uw navigatie binnen de website te vergemakkelijken. De duur van deze cookies is beperkt tot de duur van uw internetsessie, namelijk 20 minuten vanaf uw laatste actie op één van de pagina's van de website.
Edi.pro berust ook op bepaalde voorkeuren van uw browser, zoals de taal of de activering van de JavaScript, om uw navigatie te vergemakkelijken. Door het detecteren van de taal van uw browser bijvoorbeeld, kan Edi.pro u de meest geschikte versie van haar website aanbieden.
Analytische cookies stellen Edi.pro in staat om informatie op te slaan over uw surfgedrag op de website, zoals de pagina's die u hebt geraadpleegd, de datum en het uur van de raadpleging, de plaats van uw verbinding enz. Deze cookies stellen ons niet in staat om u persoonlijk te identificeren. De gegevens die ze verzamelen, worden vervolgens geaggregeerd en toegekend aan een unieke onpersoonlijke bezoeker. Op basis van deze gegevens kan Edi.pro de relevantie van de inhoud van de website analyseren en deze trachten te verbeteren. De duur ervan kan tot 2 jaar gaan, om vergelijkende analyses in de tijd mogelijk te maken. Hiervoor maakt Edi.pro gebruik van Google Analytics.
U kunt cookies weigeren door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Dit zal echter leiden tot het verwijderen van alle cookies die door de browser worden gebruikt, inclusief de cookies die door andere websites worden gebruikt, wat kan leiden tot het wijzigen of verliezen van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan de navigatie op de website van Edi.pro wijzigen of zelfs bemoeilijken.
Wij informeren u dat u zich kunt verzetten tegen het opslaan van cookies door uw browser als volgt in te stellen:
Voor Google Chrome 5 en hoger:
1. Klik op Instellingen
2. Klik op Geavanceerd
3. Klik bij ‘Privacy en veiligheid’ op Instellingen voor inhoud
4. Klik op Cookies
5. Cookies uitschakelen
Voor Microsoft Internet Explorer 11.0 en hoger:
1. kies het menu "Tools" en vervolgens "Internetopties".
 2. klik op het tabblad "Vertrouwelijkheid" (of "Confidentiality")
3. selecteer het gewenste niveau met behulp van de cursor.
Voor Firefox:
1. kies het menu "Tools">"Opties"
2. klik op de optie "Privacy"
Voor Safari 3.x voor Mac OS X:
1. kies het menu "Bewerkingen"
2. klik op de optie "Voorkeuren"
3. klik op de optie "Beveiliging"
4. klik op "Cookies weergeven".